เบิกจ่าย

รายละเอียดตามแหล่งงบประมาณ

รายการรอการเบิกจ่าย

ลำดับ
กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ
จำนวน
วันที่ก่อหนี้
ก่อหนี้โดยAction
ไม่มีข้อมูล

รายการเบิกจ่ายแล้ว

ลำดับ
กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ
ก่อหนี้
เบิกจ่าย
วันที่เบิกจ่าย
เบิกจ่ายโดยAction
ไม่มีข้อมูล

รายการคงเหลือจากการเบิกจ่าย

ลำดับ
กิจกรรม
คงเหลือ
วันที่เบิกจ่าย
เบิกจ่ายโดยAction
ไม่มีข้อมูล